Crowe, Thomas, University of Missouri-Columbia, Estados Unidos